Ľudia vidia iba to, čo sú pripravení vidieť (Ralph Waldo Emerson)

  • sk
  • en

logo

Centrum prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky

Ultrazvukové vyšetrenie plodu v druhom trimestri gravidity

Ultrazvuk v druhom trimestri gravidity sa zvyčajne realizuje medzi 18+0 a 20+0 týždňom gravidity. Toto vyšetrenie je zamerané na štrukturálne anomálie plodu (t. j. podrobné zhodnotenie anatómie všetkých orgánov plodu). Súčasťou vyšetrenia je aj hodnotenie tzv. minor markerov chromozomálnych anomálií. Ide o niektoré, často nenápadné anatomické odchýlky, ktoré sú častejše asociované s niektorými chromozomálnymi abnormalitami, ako napríklad Downov syndróm. K takýmto markerom patrí hodnotenie veľkosti nosných kostí, nuchálnej riasy, obličkových panvičiek, hodnotenie tvaru a veľkosi stredného článku piateho presta ruky plodu a ďalšie.

V prípade podozrenia na chromozomálnu vadu sa pacientke odporučí genetické vyšetrenie s následnou amniocentézou (odber plodovej vody). Výsledok klasického spracovania vzorky plodovej vody je k dispozícii zhruba za tri týždne, preto je dôležité vyšetrenie realizovať skoro (ideálne do 20. týždňa), aby v prípade pozitívneho vysledku mala tehotná možnosť sa rozhodnúť o ďalšom pokračovaní gravidity v zmysle našej legislatívy (naše zákony umožňujú prerušenie gravidity z genetických príčin len do 24. týždňa gravidity). Ak je času menej, dá sa výsledok amniocentézy urýchliť zaslaním vzorky plodovej vody do špecializovaných laboratórií, ktoré využívajú metódy rýchleho skríningu aneuploídií, tzv. FISH (Fluoresence In Situ Hybridization), alebo QF-PCR (Quantitative Fluorescence - Polymerase Chain Reaction) technológie. Výsledok je vtedy k dispozícii do 24-48 hodín.

Nasledujúce obrázky predstavujú len niekoľko ukážok sledovaných anatomických štruktúr v druhom trimestri. V záujme zlepšenia zrozumiteľnosti obrázkov laickej verejnosti sme niektoré z nich doplnili kresbami, takže pravý obrázok predstavuje fúziu obrázku zobrazeného vľavo s kresbou vysvetľujúcou, ktorú anatomickú časť sledujeme.

Zobrazenie srdca plodu Štvordutinová projekcia srdca plodu - predstavuje jednu z viacerých vyšetrovacích rovín srdca
Schéma zobrazenia štvordutinovej projekcie srdca RV - pravá komora, LV - ľavá komora, RA - pravá predsieň, LA - ľavá predsieň

Niektoré špeciálne 3D/4D techniky, ktoré sa dajú využiť pri zobrazení srdcových štruktúr

Tieto zobrazenia srdca sa v rutinnej praxi nevyužívajú často, niektoré z nich sú len experimentálne (napríklad využitie "Sono AVC" pri zobrazení srdcových štruktúr, ako to ukazuje obrázok nižšie). Často však vhodne dopĺňajú 2D zobrazovacie techniky a umožňujú získať priestorovú predstavu o niektorých anomáliách. Dovoľujú tiež zobraziť roviny zobrazenia srdca, ktoré sú ťažšie znázorniteľné pri klasickom 2D vyšetrení.

STIC (Spatio Temporal Image Correlation) 3D obraz kríženia výtokových traktov srdca vybratý zo 4D STIC sekvencie
STIC (Spatio Temporal Image Correlation) 4D zobrazenie srdca plodu - plnenie srdca a kríženie výtokových traktov
STIC (Spatio Temporal Image Correlation) 3D zobrazenie anomálie srdca - transpozícia veľkých ciev
Sono AVC (Automated Volume Calculations) Špeciálne 3D zobrazenie oddielov srdca - využívané skôr experimentálne
Meranie priečneho priemeru hlavičky plodu BPD, biparietálny priemer
Meranie priečneho priemeru hlavičky plodu BPD, biparietálny priemer
Zobrazenie štruktúr zadnej jamy lebečnej Mozoček, cisterna magna, nuchálna riasa
Zobrazenie štruktúr zadnej jamy lebečnej Mozoček, cisterna magna, nuchálna riasa
Profil tváre plodu Zobrazenie nosovej kosti
Profil tváre plodu Zobrazenie nosovej kosti
Otvorená dlaň Zobrazenie prstov ruky
Otvorená dlaň Zobrazenie prstov ruky
Chodidlo Prsty chodidla
Chrbtica 3D zobrazenie chrbtice a rebier plodu